آزمون عملکرد پيوسته کانرز


Conners Continuous Performance Test CPT2


 • عنوان فارسی: آزمون عملکرد پيوسته کانرز
 • عنوان انگلیسی: Conners Continuous Performance Test CPT2
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: توجه- تمرکز- توجه ممتد- تکانشگری Attention - Concentration - Sustained attention - Impulsivity
 • کاربرد: ارزيابی غربالگری مشکل توجه، تمرکز و تکانشگری
 • سازنده: سی کيت کانرزC.Keith Conners
 • سال ساخت: 2000 براي اولين بار
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: 6 بلوک متوالی- 6 سال به بالا
 • نحوه اجرا: کامپيوتری
 • نحوه نمره گذاری: کامپيوتر به طور خودکار نمراتی را به صورت تعداد حذف ها، تعداد ارتکاب های غلط، شليک ها... به دست می دهد و نمره هر فرد را با سن و جنس گروه نمونه مقايسه کرده و يک راهنمای تفسيری از عملکرد او به دست می دهد.
 • رفرانس: Conners, C.K 2004 Conners Continuous Performance Test2 Technical Guide and Software Manual. Canada: Multi- Health system Inc