فهرست رفتار کودک


Child Behavior Checklist CBCL


 • عنوان فارسی: فهرست رفتار کودک
 • عنوان انگلیسی: Child Behavior Checklist CBCL
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مشکلات رفتاری- مشکلات برونی سازی- مشکلات درونی سازی
 • کاربرد: ارزيابی رفتارهای پاتولوژيک و همنوايی اجتماعی در کودکان
 • سازنده: تی ام آخن باخ
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 115 سوال
 • زیر مقیاس: 9 زيرمقياس
 • نحوه اجرا: توسط والدين يا معلم کودک تکميل می شود - برای کودکان و نوجوانان 4- 18سال
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال بر اساس 0-1-2 نمره گذاری می شود.
 • رفرانس: Sajatovic M. , Ramirez, L.F(2001) Rating Scales in Mental Health.USA: Lexi- Comp Inc
 • آزمون مرجع: Child Behavior Checklist CBCL
 • عنوان:
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضريب پايايي ميان ارزياب ها (والدين) به طور متوسط 66/0بوده است
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 89/0
 • توضیحات دیگر: 0