پرسشنامه هويت ملی(ايرانی)


National Identity Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه هويت ملی(ايرانی)
 • عنوان انگلیسی: National Identity Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش هويت ملی افراد
 • سازنده: مقياس هويت ملی و نفی هويت ملی توسط رحيمی نژاد و احمدزاده (1374) ساخته شده است.
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 28
 • زیر مقیاس: 14 سؤال اين پرسشنامه به مقياس هويت ملی و 14 سؤال ديگر آن به نفی هويت ملی مربوط می شود.مقياس هويت ملی شامل احساس تعلق به کشور ايران، علاقمندی به زندگی در آن ،خودباوری ملی ايرانيان در حل مشکلات کشور،پذيرش نقش برجسته برای تمدن و فرهنگ کشور در پيشينه تاريخی آ
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: بصورت بلی - خير
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: National Identity Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي سازه اين دو مقياس پرسشنامه با استفاده از روش تحليل عاملي مورد بررسي و به دو عامل هويت ملي و نفي هويت ملي منجر شده است. ( رحيمي نژاد ، عباس ، 1377 ، بررسي رابطه ميان هويت،حرمت نفس و اضطراب در گروهي از دانشجويان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اعتبار ضريب آلفاي كرونباخ هويت ملي 81/. و مقيلس نفي هويت ملي 67/. گزارش شده است. ( رحيمي نژاد ، عباس ، 1377 ، بررسي رابطه ميان هويت،حرمت نفس و اضطراب در گروهي از دانشجويان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.)
 • توضیحات دیگر: 0