رابطه والدين و فرزندان PBI


Parental Bonding Instrument (PBI)


 • عنوان فارسی: رابطه والدين و فرزندان PBI
 • عنوان انگلیسی: Parental Bonding Instrument (PBI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parent-child relation, Parents, Object attachment
 • کاربرد: ميزان مراقبت والدين را نسبت به فرزند و همچنين ميزان حمايت افراطی والدين را می‌سنجد (دوبعدی: کمی و کيفی)
 • سازنده: پارکر و تاپلينگ و براون Parker, Tupling, Brown
 • سال ساخت: 1975
 • تعداد سوال: 25 سوال
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس مراقبت و حمايت افراطی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی. آزمودنی بايد يکی از گزينه‌ها‌(کاملاً درست، تاحدی نادرست، کاملاً نادرست)را علامت بزند.
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Parental Bonding Instrument (PBI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه ضريب همبستگي بين اين آزمون با آزمون‌هاي معتبر در حدود 7/0 بوده (پاركر، تاپلينگ و براون ،1979 ؛ به نقل از جاويدي مقدم،1372) جاويد مقدم،مهدي(1372).بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري در مادران اسكيزوفرنيك و مادران افراد بهنجار.پايان نامه كا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون در مورد مراقبت 76/0 و در مورد حمايت افراطي 63/0 كه هر دو با بيش از 99/0 اطمينان معتبر و قابل قبول است.( به نقل از جاويدي مقدم،1372) جاويد مقدم،مهدي(1372).بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري در مادران اسكيزوفرنيك و مادران افراد بهنجار.پاي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Parental Bonding Instrument (PBI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي (به نظريه استادان در مورد آزمون القاشده) .(به نقل از جاويدي مقدم،1372) جاويد مقدم،مهدي(1372).بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري در مادران اسكيزوفرنيك و مادران افراد بهنجار.پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشك
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون در مورد مراقبت 81/0 در مورد حمايت افراطي 76/0 – پايايي دو نيمه كردن در مورد مراقبت 87/0 و در مورد حمايت افراطي 74/0 و هر دو با بيش از 99/0 اطمينان معني‌دار و قابل قبول مي‌باشد. .( به نقل از جاويدي مقدم،1372) جاويد مقدم،مهدي(1372).بررسي و م
 • توضیحات دیگر: 0