مقياس فرزندپروری


Parenting Scale


 • عنوان فارسی: مقياس فرزندپروری
 • عنوان انگلیسی: Parenting Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parent, Parent-child relation, Parenting
 • کاربرد: ارزيابی شيوه های فرزندپروری والدين با پرسش از فرزندان
 • سازنده: آرنولد و همکاران.
 • سال ساخت: 1993
 • تعداد سوال: 30 جمله
 • زیر مقیاس: اهمال‌کاری والدين، واکنش بيش از حد والدين، اطناب کلام.
 • نحوه اجرا: خودسنجی
 • نحوه نمره گذاری: تمامی 30 مورد برحسب 7 نمره (7-1) درجه‌بندی می‌گردند. نمرات پايين نشان‌دهنده فرزندپروری مطلوب و نمرات بالا بيانگر فرزندپروری ناکارآمد هستند. نمره کل، از تقسيم جمع‌بندی کل موارد (پس از کسر نمره دو سوال تکراری 7 و 9) بر عدد 30 بدست می‌آيد. - اهمال کاری (LX)- باپرسش‌های شماره 7، 8، 12، 15، 16، 19، 20، 21، 24، 26، 30 مورد ارزيابی قرار می‌گيرد. - واکنش بيش از حد(OR)- که در پرسش‌های 3، 6، 9، 10، 14، 17، 18، 22‌، 25، 28 مورد سنجش قرار می‌گيرد. - اطناب کلام (VB)- که در پرسش‌های 2، 4، 7، 9، 11، 23، 19 گنجانده شده‌‌اند. - در انتها نيز چهارسوال 1، 5، 13، 27. تحت عنوان بدون عامل منظور گرديده. جهت دستيابی به نمره هر يک از عوامل فوق می‌توان جمع کل آن عامل را بر تعداد موارد آن تقسيم کرد (برای عامل LX، عدد 11، برای عامل OR عدد 10، عامل VB، عدد 7)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Parenting Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون كل و مقياس‌هاي اهمال‌كاري، واكنش بيش از حد و اطناب كلام به ترتيب 79/0 و 82/0 و 83/0 و 84/0=r. (ترنر و همكاران، 2002) Turner,K.M.T, Markie-Dadds,C., Sanders,M.R.(2002). Facilitator's Manual for Group Triple P(ed,II Revised) Milton:Triple P
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ثبات داخلي براي نمره كل 84/0=α ، مقياس اهمال‌كاري 83/0= α، واكنش بيش از حد 82/0= α، اطناب كلام، 63/0= α (ترنر و همكاران، 2002) Turner,K.M.T, Markie-Dadds,C., Sanders,M.R.(2002). Facilitator's Manual for Group Triple P(ed,II Revised) Milton:Triple P Intern
 • توضیحات دیگر: 0