مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن


Witsman Social Development scale


 • عنوان فارسی: مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن
 • عنوان انگلیسی: Witsman Social Development scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رشد - رشد انسان- رشد اجتماعی- مقياس - Human Development --Growth-social development-scale
 • کاربرد: تعيين رشد اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 ساله
 • سازنده: اليس وايتزمن(Ellis Witsman)
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 27
 • زیر مقیاس: همکاری - خوش خلقی و سازگاری - احترام به ديگران - مسئوليت پذيری - اميدواری - خوش بينی و صبر و بردباری
 • نحوه اجرا: مدادی کاغذی در حدود 20 تا 25 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال 3 يا 4 گزينه دارد. پاسخهای صحيح آزمودنيها به کمک کليد آزمون استخراج و نمره گذاری می گردد.نمره 24 يا بيشتر درجه عالی،نمره بين 15 تا 24 درجه خوب ،نمره بين 5 تا 14 متوسط و نمره کمتر از 5 ضعيف می باشد.نمرات رشد اجتماعی هر فرد در ستونی جمع آوری شده و ميانگين آن گرفته می شود. در مجموع نمرات ببن 0 تا 25 قرار می گيرد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Witsman Social Development scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتواي پرسشنامه رشد اجتماعي اليس وايتزمن توسط اساتيد دانشگاه اصفهان مورد تاييد قرارگرفته است.(فاضل،مرتضي- 1382- بررسي اختلال سلوك دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 82-81)
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب روايي همزمان بين اين تست و نمرات SCL90-R 57/. گزارش شده است.(ايزدفر،داريوش 1380.مقايسه رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر با دانش اموزان داراي پدر در شهر كرد. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي دانشگاه اصفهان
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: فاضل(1382) در پژوهش خود پايايي پرسشنامه را به روش بازازمايي با فاصله چهار هفته مورد ارزيابي قرار دارد. ضريب پايايي 70/0 گزارش شده است.(فاضل،مرتضي،1382)- بررسي اختلال سلوك دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 82-81)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)سيما نظيري(1367) پايايي آزمون را به روش آلفاي كرونباخ بين 81/. تا 85/0 گزارش كرده است.(سيما نظيري،عشرت(1367).رشد اجتماعي.تهران. انجمن اولياء و مربيان 2)اميرتاش و همكاران (1385) در پژوهشي بر روي 240 نفر از دانش آموزان دوره راهنمايي ورزشكار و غير ورزشكار
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • توضیح پایایی - فرم های موازی: پايايي پرسشنامه با استفاده از روش توصيف معادل 93/. محاسبه شد كه اعتبار بالاي ابزار را نشان مي دهد(قلي زاده،آذر و اميني،اعظم.(1381) بررسي رابطه مشاركت دانش آموزان دختر دبيرستانهاي خميني شهر در فعاليتهاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي،ويژگيهاي جمعيت شناختي و رشد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: احمدي و قاسمي(1378)در تحقيقي كه بر روي 60 نفر از فرزندان شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزيستي اجرا شد ضريب اعتبار پرسشنامه را از طريق دو نيم كردن 98/. و ضريب همبستگي آن با فرمول اسپيرمن براون را 99/. بدست آوردند.(احمدي ،سيد احمدو قاسمي، ابوالقاسم تاثير آمو
 • توضیحات دیگر: 0