آزمون باورهای غير منطقی جونز(IBT)


Irrational Beliefs Test


 • عنوان فارسی: آزمون باورهای غير منطقی جونز(IBT)
 • عنوان انگلیسی: Irrational Beliefs Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: باور- آزمون - belief- test
 • کاربرد: يک آزمون معتبر برای سنجش ميزان باورهای غير منطقی
 • سازنده: جونز
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: 100
 • زیر مقیاس: از 10 عامل تشکيل شده است که هر عامل يک نوع تفکر غير منطقی را در قالب 10 سوال بررسی می کند.
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: برای هر مقياس کليد مخصوص همان مقياس ساخته شده است.نمره دهی به روش ليکرت،به صورت پنج گزينه ای از 1تا 5 است.نمرات بالا نشانه تفکر غير منطقی و نمرات پايين نشانه تفکر منطقی است
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Irrational Beliefs Test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)تقي پور (1373)در پژوهشي بر روي گروهي از بيماران روان تني و افراد بهنجار 20 تا 50 ساله شهر تهران همساني دروني آزمون را به روش آلفاي كرونباخ 71/. محاسبه نمود.(تقي پور 1373،بررسي و مقايسه باورهاي غير منطقي در بين بيماران روان تني و افراد بهنجار 20 تا 50 سا
 • توضیحات دیگر: 0